Something sparkly © Ramona_Taterra_2017

“Something sparkly” (schwarz) | Strichätzung | Büttenpapier | Motiv 20 x 20 cm | Blatt 40 x 30 cm | Edition: 40 © Ramona Taterra 2017